Black Ribbon

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ

วันนี้ 2

สัปดาห์นี้ 31

เดือนนี้ 145

ผู้เข้าชมทั้งหมด 13669

พิธีพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
“กระเจี๊ยบบ้านประโยชน์แท้ แก่มหาชน” สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
แสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ตำบลคลองชะอุ่น

โครงการค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ..2558

เหลียวหลังแลหน้า ประสาคนอนุรักษ์

ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ป่าชุมชน(ป่าชุมน้ำ)บ้านควนพน สำนักสงฆ์บ้านควนพน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ร่วมกับ นางสายใจ จันทร์แสงกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น กำนัน ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านหมู่ที่ 11 รพ.สต.บ้านควนพน โรงเรียนและหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  ในตำบลคลองชะอุ่น เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลคลองชะอุ่น สมาคมเพื่อนชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ..2558 ตามแนวทาง อพ.สธ. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ป่าชุมชน(ป่าชุมน้ำ)บ้านควนพน สำนักสงฆ์บ้านควนพน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม  พ.ศ.2558

     
     
     
     
     
     

Copyright © 2015-2017. www.Klongchaun.go.th All Rights Reserved