Black Ribbon

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ

วันนี้ 0

สัปดาห์นี้ 57

เดือนนี้ 243

ผู้เข้าชมทั้งหมด 15209

พิธีพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
“กระเจี๊ยบบ้านประโยชน์แท้ แก่มหาชน” สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
แสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ตำบลคลองชะอุ่น

โครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง จักสานย่านงด

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

                เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแสนสุข ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การจักสานย่านงด ของครูภูมิปัญญา นางมณฑา แก่นแก้ว และ นางปราณี พัฒนเรณู   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ เป็นการนำเอาความรู้การจักสานย่านงด เป็นพืชในท้องถิ่นที่สามารถนำมาจักสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต   ประจำวัน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเจ้าของภูมิปัญญา และมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนสุข จำนวน 20 คน โดยเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นและโรงเรียนบ้านแสนสุข ร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมสนองพระราชดำริฯ ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น   เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

       

   
     
     
     
     
     
   
     
     

Copyright © 2015-2017. www.Klongchaun.go.th All Rights Reserved