Black Ribbon

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ

วันนี้ 0

สัปดาห์นี้ 57

เดือนนี้ 243

ผู้เข้าชมทั้งหมด 15209

พิธีพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
“กระเจี๊ยบบ้านประโยชน์แท้ แก่มหาชน” สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
แสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ตำบลคลองชะอุ่น

โครงการค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เหลียวหลังแลหน้า ประสาฅนอนุรักษ์

ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งตาหนอน

บ้านบางหลุด หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

            เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ร่วมกับ กำนัน ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านหมู่ที่ 13 โรงเรียนและหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในตำบลคลองชะอุ่น เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลคลองชะอุ่น สมาคมเพื่อนชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมและเข้าถึงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลคลองชะอุ่น ตามแนวทาง (อพ.สธ.) และเพื่อสนองพระราชดำริ ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งตาหนอน บ้านบางหลุดหมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2559

   
     
     
     
       
       
 
     

 

Copyright © 2015-2017. www.Klongchaun.go.th All Rights Reserved