Black Ribbon

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ

วันนี้ 2

สัปดาห์นี้ 31

เดือนนี้ 145

ผู้เข้าชมทั้งหมด 13669

พิธีพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
“กระเจี๊ยบบ้านประโยชน์แท้ แก่มหาชน” สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
แสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ตำบลคลองชะอุ่น

 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก

วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

            เทศบาล ตำบลคลองชะอุ่น เข้าร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2553 ตามหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา ที่ พว 0001(อพ.)0438/2554 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และเสนอขอรับการประเมินผลการดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางของ อพ.สธ. ในปี พ.ศ.2556 และ ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์การประเมินของ อพ.สธ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2556

            เทศบาล ตำบลคลองชะอุ่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลกณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา   

          ซึ่ง ในงานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และ พระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดย เทศบาลตำบลคลองชะอุ่นได้เข้ารับพระราชทานป้ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในครั้ง นี้ ซึ่งถือเป็นองค์กรเทศบาลองค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานป้ายสนอง พระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ จังหวัดน่าน และ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2017. www.Klongchaun.go.th All Rights Reserved